Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Zelanus Spain S.L.

Artikel 1: Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarvoor Zelanus Spain S.L. gevestigd te Malaga (NIF: B-92914910), levert diensten en levert producten zoals gedefinieerd in artikel 4.1, ten behoeve van de opdrachtgever.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden hebben de vetgedrukte letters de volgende betekenis:

Acceptatie: de goedkeuring door de Koper van de Leverancier onder deze Overeenkomst voor de geleverde diensten.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met de leverancier tot een overeenkomst wil komen of deze heeft gesloten.
Beheren of beheren: Het nemen van maatregelen gericht op het behoud van de site en het voorkomen van incidenten.
Contentmanagement: het contentmanagement en de vormgeving van de website.
Domeinregistratie: Registreer bij of via de provider een domein of IP-adres
Diensten: alle hostingactiviteiten, domeinregistratie en webdesign van de aanbieder voor de uitvoering van deze overeenkomst.
Documentatie: Alle door Leverancier aan Afnemer verstrekte documenten met betrekking tot de software en hardware zijn opgenomen waarin de technische en / of functionele specificaties van de software en / of hardware en / of de handleiding voor het gebruik van de software en / of hardware zijn opgenomen.
Indruk: alle media die informeren, onderwijzen of promoten over het beleid, de organisatie of het product van de klant.
Ontbreekt: Aantoonbare afwijking in een product of dienst ten opzichte van de van toepassing zijnde specificaties.
Hosting: de activiteiten van de provider zoals beschreven in paragraaf 4.1 om een ​​website te maken met netwerkinstellingen die toegankelijk zijn via internet.
Ontwikkeling huisstijl: De ontwikkeling van de externe visuele presentatie van een bedrijf door middel van eigen briefpapier, logo, vervolgpapier, enveloppen, visitekaartjes en / of website.
Kwesties: een aantoonbare, reproduceerbare storing waardoor de website niet beschikbaar is en niet het gevolg is van fouten in de website (software).
Kantooruren: De uren die op het web https://www.zelanus.nl/contact worden gepubliceerd
Leverancier: de besloten vennootschap Zelanus Spain S.L. gevestigd in Malaga, Spanje, door middel van websites en / of diensten (al dan niet door derden) informatie beschikbaar stelt of verstrekt over of waarmee de opdrachtgever in verband met genoemde producten en / of diensten een overeenkomst.
Locatie: De fysieke locatie waar de netwerkconfiguratie zich bevindt, en omvat in ieder geval een brandbeveiligingsinstallatie, airconditioning, beveiliging, stroom (nood) en telecommunicatieverbindingen met internet.
Netwerkconfiguratie: de apparatuur die op de host wordt geïnstalleerd (zie Hosting), website, bijbehorende besturingssoftware en beveiligingssoftware.
Ondersteuning: De assistentie (e-mail, telefoon of toegang op afstand) door medewerkers van de provider.
Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, zoals een (bestel) formulier of enige andere rechtsgeldige regel of uitdrukking die van toepassing is overeenkomstig de voorwaarden van de rechtsverhouding tussen partijen.
Partij: iedere partij bij de Overeenkomst
Product: Ieder krachtens de Overeenkomst of via de website van de aanbieder ter beschikking gestelde, levering of levering op de juiste wijze of naar de daarbij heersende mening daarmee samenhangend product of dienst, inclusief maar niet beperkt tot software en materiaal.
Software: Programma’s in een machinaal leesbaar gegevensverwerkingsformaat en gegraveerd op machinaal leesbaar materiaal van dit type, evenals bijbehorende website (s) en documentatie.
Register: Register is de organisatie die de gegevens van de eigenaar, administratief contact en technisch contact in een database beheert. Het register beheert de registratie van domeinnamen onder het TLD.
Specificaties: Alle technische en functionele kenmerken van de programmatuur en / of hardware die voorkomen in de door Leverancier en Cliënt goedgekeurde documentatie en / of andere documenten
Startdatum: Datum waarop de Overeenkomst van kracht is.
TLD:  (Top Level Domain.) Dit is het meest rechtse deel van een domeinadres na de punt. Deze combinatie van letters kan verwijzen naar een land (.nl voor Nederlnd) of het type organisatie (.com voor een commercieel bedrijf, .net voor een openbaar netwerk).
Website: De website gevonden in het domein: www.zelanus.com of een ander domein, beheerd door Aanbieder, waar zij producten en diensten aanbiedt aan derden, zoals (een deel van) een website die in ontwikkeling is voor een opdrachtgever door de aanbieder of gecontracteerde derden.
Website ontwikkeling: het ontwikkelen door de aanbieder voor de klant en het publiceren van een website en / of applicatie (mobiel) op het netwerk van de aanbieder of andere netwerken en alle daarmee samenhangende activiteiten, zoals registratie in zoekmachines en promotie hier van.

Artikel 2: Relevantie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle transacties tussen leverancier en afnemer, ook als deze handelingen niet leiden tot of geen verband houden met een overeenkomst.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elk gebruik door de opdrachtgever of bezoeker van de website.

2.3 Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere voorwaarden uitgesloten.

2.5 U kunt in verband met het specifieke karakter van een bepaalde overeenkomst afstand doen van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden in de overeenkomst.

Artikel 3: Zetelovereenkomst

3.1 Uitingen van aanbieders op de Website met betrekking tot de aangeboden diensten vormen een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Elke overeenkomst werd ondertekend onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Diensten. De overeenkomst komt tot stand als de leverancier dit bevestigt. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail, telefoon of via sms of gelijkaardige technieken) of, indien schriftelijk overeengekomen (per fax of brief). Bevestiging van de aanbieder wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden als klanten via internet toegang krijgen tot de diensten van de aanbieder.

3.2 De klant plaatst in principe een bestelling via internet, waarbij hij akkoord gaat met het naleven van deze voorwaarden. De Klant gaat ermee akkoord dat de domeinnamen en andere producten die rechtstreeks geregistreerd en geleverd worden. Leverancier heeft het recht de levering zonder opgave van redenen uit te stellen totdat de betaling is ontvangen. Bestellingen kunnen ook worden geplaatst als de klant een telefonische bestelling of een bestelling via internet geeft en zich daardoor identificeert door middel van een door de leverancier verstrekt wachtwoord of het wachtwoord is het wachtwoord dat in het systeem in het controlepaneel is ingevoerd van het account van de klant.

3.3 Spelfouten in domeinnamen die telefonisch door de koper zijn opgegeven, zijn voor eigen risico.

Artikel 4: Onderwerp van de overeenkomst

4.1 Wanneer de klant een hostingdienst aanvraagt, moet de provider vanaf de startdatum voldoen aan de bepalingen van deze overeenkomst; de volgende hostingdiensten (hierna “diensten” genoemd) kunnen worden uitgevoerd. beperkt in onderling overleg of uitgebreid:

a. De indeling van een plek;
b. Beheren van een website;
c. Het aanbieden en onderhouden van telecommunicatieverbindingen met internet;
d. Het verstrekken en onderhouden van een netwerkconfiguratie waarin de Klant of een derde namens de Klant de Website, Software en Data plaatst;
e. Zorg voor reservekopieën van het web, de software en de informatie op de website;
f. Zorg voor voldoende redelijke maatregelen en in overeenstemming met geaccepteerde standaarden in de techniek om een ​​webpagina te beschermen tegen virussen, Trojaanse paarden, enz., Evenals tegen elk ander gebruik door onbevoegde personen;
g. Hulp verlenen;

Artikel 5: Informatieverplichtingen van leverancier en opdrachtgever

5.1 Aanbieder garandeert dat de voorwaarden voor of tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst zowel langs elektronische weg als in elektronische vorm op internet aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

5.2 De koper is verantwoordelijk voor het achterhalen van de inhoud en het eventueel opslaan of afdrukken van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van zijn case op de website, in de browser van de opdrachtgever of anderszins beschikbare faciliteiten en toegankelijkheid tot de opgeslagen kopie .

5.3 Ongeacht de bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en / of de Algemene Voorwaarden te behouden, is de Aanbieder niet verplicht om enig type gearchiveerd document ter beschikking van de klant te houden.

5.4 Indien de aanbieder een gedragscode heeft, wordt dit nadrukkelijk op de website aangegeven, zal de aanbieder aangeven hoe deze via een hyperlink of anderszins te raadplegen. De verplichtingen van de Leverancier zoals beschreven in de Gedragscode zijn niet van toepassing voor zover deze verder gaan dan in de Overeenkomst is bepaald.

5.5 Indien de overeenkomst uitsluitend tot stand komt door middel van uitwisseling van elektronische post of enig ander individueel gelijkwaardig communicatiemiddel, is het bepaalde in artikel 5.1 en 5.3, eerste zin, niet van toepassing.

5.6 Aanbieder garandeert Opdrachtgever tijdig het onderhoud als bedoeld in artikel 19 (Garanties) te informeren.

5.7 Opdrachtgever verplicht zich tot het verstrekken en up-to-date houden van alle informatie (oa contact- en persoonsgegevens) en medewerking voor de aanbieder die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

5.8 Aanbieder is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet verplicht Koper te informeren en / of te adviseren over het al dan niet toepassen van wet- en regelgeving omtrent het gebruik van cookies en / of na te lezen. Indien de aanbieder in het kader van zijn dienstverlening informatie verstrekt, dienen deze slechts als advies en heeft de opdrachtgever geen bindende rechten.

5.9 Indien de klant surseance van betaling aanvraagt, dient deze laatste de aanbieder hiervan onmiddellijk (binnen 48 uur na aanvraag) op de hoogte te stellen.

Artikel 6: Prijzen en betaling door de opdrachtgever

6.1 Klant betaling voor de gevraagde diensten en / of producten, de prijs zoals aangegeven in de Overeenkomst. Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst is de gebruikelijke onderhoudsvergoeding van Leverancier van toepassing. Betaling zal geschieden op de wijze zoals aangegeven in het bestelformulier of elders op de Website door de Aanbieder of door derden.

6.2 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever een (andere) prestatie heeft verricht die verder gaat dan de inhoud van de overeengekomen dienstverlening, zullen de werkzaamheden of prestaties van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven. van de provider. De aanbieder is echter niet verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst vereisen.

6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat de werkzaamheden of prestaties bedoeld in artikel 6.2 of het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, alsmede de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en leverancier hierdoor kunnen worden aangetast.

6.4 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn terzake meerwerk een separate overeenkomst aan te gaan, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever vooraf informeren over de financiële consequenties.

6.5 Prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturen moeten vóór de vervaldatum worden betaald. De aanbiedingen en prijzen vermeld op de website en in bestaande overeenkomsten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

6.6 Indien opdrachtgever zeven dagen na aanmaning nog steeds niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier heeft voldaan, worden alle producten waarop de niet-betaling betrekking heeft, buiten dienst gesteld. De domeinnamen van de klant worden opgeheven en in sommige gevallen overgedragen naar de naam van de provider, die wordt bepaald door de provider. Na betaling van de tegoeden en incassokosten worden de domeinnamen opnieuw overgedragen op de naam van de klant, zolang deze niet door derden is geregistreerd. Alle acquisitie- en quarantainekosten die door de Klant worden gedragen. Leverancier mag op grond van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde producten, eigendomsrechten, gegevens, documenten, databases en resultaten (voorlopig) van de onderhoudsdiensten behouden, ondanks de bestaande verplichting tot levering tot alle aan de aanbieder verschuldigde bedragen worden door de klant betaald.

6.7 De klant kan ervoor kiezen om te betalen via overschrijving, betaling met creditcard of cash. De Leverancier stuurt minimaal 3 werkdagen voor het aflopen van het product of dienst een melding naar de klant. Indien er na het verstrijken van de betaling uitblijft, heeft de Leverancier het recht administratiecommissie in rekening te brengen. Als de klant de betaling met opzet blokkeert, heeft de aanbieder het recht administratiekosten in rekening te brengen. Deze administratie bedraagt ​​in principe € 25, – (excl. BTW). Aanbieder heeft het recht om de hoogte van genoemde administratie aan te passen.

6.8 Indien opdrachtgever heeft ingestemd met automatische verlenging van de gecontracteerde diensten, betaalt opdrachtgever aan leverancier de overeengekomen prijs voor het aaneengesloten jaar in dezelfde maand als waarin de oorspronkelijke overeenkomst is aangegaan.

6.9 Indien de klant de jaarlijkse dienstverlening heeft afgesloten en besluit de overeenkomst met de aanbieder voor het einde van het jaar te beëindigen en recht heeft op krediet, wordt deze omgezet naar een maandelijkse modus, deze worden in rekening gebracht volgens de op dat moment geldende maandtarieven.

6.10 Zolang de koper met betaling in gebreke is, heeft de aanbieder het recht om zelf door te sturen of commerciële advertenties op de website van de klant te plaatsen. De opbrengsten van deze advertenties worden bijgeschreven op de aanbieder. Als de klant zijn betaling heeft voldaan, kan zijn domeinnaam opnieuw worden gebruikt. De omleidings- of openbare-dienstaankondigingen worden in dat geval verwijderd.

6.11 Indien opdrachtgever in verzuim is met de door aanbieder gefactureerde bedragen, is opdrachtgever aan aanbieder buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten verschuldigd, waarvoor het volgende geldt:

a) In relatie tot de opdrachtgever (niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) geeft de aanbieder recht op de maximale vergoeding die bij wet is vastgesteld voor buitengerechtelijke (incasso) kosten, zoals gedefinieerd in en berekend conform het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten indien het openstaande bedrag – na het ontstaan ​​van het verzuim – neen wordt voldaan, binnen 14 dagen nadat een vordering door Opdrachtgever aan Leverancier is voldaan.

b) Aanbieder heeft ten aanzien van Opdrachtgever (handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten, welke in dat geval voortaan zal worden bepaald op basis van de in rapport II genoemde tarieven.

Artikel 7: Levering en eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle producten die door Aanbieder of door derden worden geleverd, met uitzondering van domeinnamen, blijven eigendom van Aanbieder of diens aanbieders totdat het verschuldigde bedrag uit hoofde van de Overeenkomst volledig is betaald.

7.2 Indien het geleverde (mede) een licentie van intellectuele eigendomsrechten impliceert, zoals in het geval van software, zal de klant na betaling de eigendom bezitten van de fysieke media (floppy disk, cd-rom, etc.) indien deze wordt gebruikt en de klant Verkrijg rechten van een gebruiker onder de relevante intellectuele eigendomsrechten die worden overwogen in artikel 10.3. In dat geval kan de Aanbieder het gebruiksrecht beëindigen door de klant binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na die melding op de hoogte te stellen als het verschuldigde bedrag niet tijdig en zonder betaling is betaald.

7.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen wordt geleverd, heeft opdrachtnemer het recht de diensten die tot een onderdeel van een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.4 Alle door de leverancier opgegeven leveringstermijnen en -tijden zijn te goeder trouw vastgesteld en zullen waar mogelijk gerespecteerd worden. Leverancier is echter niet gehouden tot nakoming van de leveringstermijn door externe omstandigheden die zich na het sluiten van de Overeenkomst hebben voorgedaan. Bij overschrijding van levertijden is de leverancier niet verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, tenzij de vertraging te wijten is aan grove nalatigheid van de leverancier. Indien er aanwijzingen zijn dat de levering vertraging oploopt, zullen partijen zo spoedig mogelijk overleggen om passende maatregelen te nemen.

Artikel 8: Aanvaarding

8.1 Direct nadat leverancier de producten aan afnemer heeft geleverd, zal afnemer deze inspecteren. Indien is overeengekomen dat leverancier de producten en / of implementatie zal installeren, zal klant de producten direct na installatie of implementatie inspecteren.

8.2 Elke klacht met betrekking tot gebreken of fouten in de geleverde producten zal door de Klant worden gemeld binnen drie (3) dagen na levering (of heeft gezorgd voor installatie of uitvoering in het geval van leveranciers binnen 8 (acht) dagen na installatie) schriftelijk aan de Leverancier met nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaken van de klachten. Van een storing of gebrek aan de geleverde producten is alleen sprake indien deze in aanwezigheid van een leverancier reproduceerbaar is en op objectieve wijze aantoont dat deze producten niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.

8.3 Indien binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek of fout wordt gemeld, wordt de door de opdrachtgever aanvaarde levering toegepast, onverminderd artikel 17 (Garanties). Na acceptatie door de klant van de producten zijn de overeengekomen vergoedingen (licentie, onderhoud, aanvullende diensten) verschuldigd.

8.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is leverancier niet verplicht retourzendingen van klanten te accepteren.

8.5 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 9: Opzegging en verwijdering

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 19 (Garanties), heeft een bepaalde aanbieder het recht om de informatie die in zijn netwerkconfiguratie is gepubliceerd te wissen (verwijderen) of de toegang ertoe te blokkeren in geval van schending of dreiging van schending van rechten van derden. De aanbieder heeft ook het recht, in dit geval de klant, om de toegang tot de netwerkinstellingen te weigeren.

9.2 Het bepaalde in artikel 17 (gebruik website en inhoud) laat enig ander recht van nadeel van de aanbieder onverlet, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot enig recht om de Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

9.3 Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 9.1 of 9.2 naar aanleiding van een verzoek van een derde, zal de Opdrachtgever direct contact opnemen met de derde aanbieder en informatie over het verloop daarvan opvragen. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het inroepen van artikelen 9.1 en 9.2.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De informatie, teksten, grafieken, foto’s en illustraties op de website en de vormgeving hiervan is dat ze wettelijk beschermd zijn door de Intellectuele Eigendomswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets worden gereproduceerd (inclusief ‘framing’-containers), ter beschikking gesteld aan derden of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande toestemming van de aanbieder. Het opvragen en inzien van de gegevens en het maken van kopieën is toegestaan ​​voor uw privégebruik binnen de limieten gespecificeerd in de toepasselijke wetgeving.

10.2 De namen en logo’s op de website van de aanbieder zijn eigendom van de aanbieder en diens licentiegevers. Het gebruik van deze merken en logo’s is niet toegestaan ​​in de plaats van de website zelf, of op een andere manier te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van de Aanbieder of de overeenkomstige licentiegever.

10.3 De intellectuele eigendomsrechten van alle Diensten en / of Producten die door Aanbieder onder de Overeenkomst worden geleverd, blijven bij Aanbieder of de licentiegever van wie Aanbieder het recht heeft verkregen op de aan klant ter beschikking gestelde diensten en / of producten. . Met betrekking tot de producten en andere relevante diensten en subsidies heeft de opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht zolang deze up-to-date is met betaling en niet anders is bepaald in de overeenkomst.

10.4 Indien het naar het oordeel van de Aanbieder waarschijnlijk is dat de door de klant verstrekte inhoud inbreuk maakt op de rechten van een derde, zal de Aanbieder, naar zijn keuze, 1) de klant toestaan ​​de aangeboden inhoud te blijven gebruiken of 2) de levering stopzetten. relevante inhoud. Iedere aansprakelijkheids- of compensatieverplichting is uitgesloten.

10.5 De ​​Klant garandeert dat, zolang hij op grond van de Overeenkomst tot de aan de aanbieder ter beschikking gestelde materialen of data behoort, hij daartoe het recht heeft en dat de materialen en informatie geen inbreuk maken op rechten van derden.

10.6 De opdrachtgever kan geen enkele inhoud van de rechthebbende verwijderen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die niet worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor mededelingen die bepaalde vertrouwelijke informatie bevatten.

10.7 Behalve voor zover wettelijk toegestaan, mag de Klant de geleverde Software niet reproduceren, decompileren of reverse-engineeren. Bovendien is het niet toegestaan ​​om beperkingen op producten op te heffen of om beveiligings- of technische toestemmingen te omzeilen.

10.8 De aanbieder vrijwaart de klant voor aanspraken van derden die inbreuk maken op de diensten uit de overeenkomst inzake intellectuele eigendomsrechten of anderszins onwettig zijn, mits de klant de aanbieder onmiddellijk op de hoogte stelt van het bestaan ​​en de inhoud van dergelijke claims. en dat de opdrachtgever de leverancier de volledige vrijheid geeft om in alle procedures tot onderhandeling en / of schikking te komen en / of verweer te voeren. De opdrachtgever dient de leverancier zo nodig onherroepelijke volmacht te verlenen om zich tegen of tegen dergelijke aanspraken te verweren en een regeling vast te stellen. Opdrachtgever verplicht zich tot het verstrekken van alle informatie en medewerking aan leverancier die redelijkerwijs nodig is. De verplichting om de volmacht aan de Aanbieder te verstrekken vervalt in het geval en voor zover de vermeende inbreuk het gevolg is van veranderingen in de Diensten die door de Klant of door een derde namens de Klant worden geleverd door het gebruik van de Software in combinatie met andere software die niet door de aanbieder is geleverd of als gevolg van een ander gebruik dan waarvoor deze is ontwikkeld.

Artikel 11: Duur en beëindiging van de overeenkomst

11.1 De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar, waarbij de opdrachtgever de overeenkomst uitdrukkelijk aanvaardt volgens de opeenvolgende contracten van telkens één jaar met hetzelfde onderwerp als de overeenkomst voor het eerste jaar, met een opzegtermijn van één maand.

11.2 Overeenkomsten die niet tot stand zijn gekomen op een wijze als omschreven in 11.1, worden na het verstrijken van de initiële looptijd van de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd met een opzegtermijn van één maand.

11.3 Indien de klant expliciet aangeeft de overeenkomst elk jaar handmatig te willen verlengen, en deze mogelijkheid wordt online aangeboden en de klant geeft geen tijd voor verlenging aan, dan behoudt de aanbieder zich het recht voor om de diensten op te schorten of in eigen beheer te beheren.

11.4 Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, zijn de artikelen 11.1 t / m 11.3 niet van toepassing en wordt de vaste looptijd na de geldigheidsduur van de oorspronkelijke opdracht verlengd voor één jaar, tot nader order, met een opzegtermijn van één maand.

11.5 Na beëindiging van de overeenkomsten genoemd in 11.1 t / m 11.4 bestaat er geen recht op restitutie.

11.6 De overeenkomsten tussen leveranciers en afnemers kunnen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden ontbonden in geval van:
a. Klant vraagt ​​faillissement aan;
b. Opdrachtgever vraagt ​​voorlopige surseance van betaling;
c. Opdrachtgever door beslaglegging op eigendommen van Opdrachtgever, onder gerechtelijk bewind of anderszins de bevoegdheid verliest om over zijn vermogen of delen daarvan te beschikken;
d. Naar het oordeel van de aanbieder kan hij de betaling van bestaande of toekomstige claims niet garanderen;
e. De koper is in verzuim met de nakoming van een verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst en / of deze voorwaarden. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding van Koper te vorderen;
F. De cliënt sterft.

11.7 Partijen zullen meewerken aan al hetgeen nodig is om de ontbinding en beëindiging van de wederkerige overeenkomst tot stand te brengen.

11.8 In geval van ontbinding of beëindiging op grond van dit artikel, blijven de volgende verplichtingen na beëindiging van de Overeenkomst bestaan:
a. onafgehandelde betalingen;
b. vertrouwelijkheid;
c. Intellectueel eigendom;
d. verantwoordelijkheid;
Deze blijven bestaan ​​zolang de aanbieder hun bestaan ​​redelijkerwijs kan doen gelden.

Artikel 12: Ontwerp van webpagina’s

12.1 De artikelen 12 t / m 17 zijn volledig van toepassing op websites, ontworpen door Aanbieder en geleverd aan de klant of, in voorkomend geval, op websites ontwikkeld door derden die worden gehost door Aanbieder. In deze artikelen verwijst het woord “Website” naar de website die is gemaakt door de klant, de provider of door een derde partij.

Artikel 13: Website-ontwikkeling

13.1 Aanbieder is verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van het “Web” van de klant (en indien aanwezig) met de toevoeging van Content Management. Indien de klant een op maat gemaakte “website” aanvraagt, ontwikkelt de aanbieder de “website” op basis van:
a) Specificaties;
b) De structuur van het “Web” zoals overeengekomen tijdens de bijeenkomst tussen de Partijen;
c) Gegevens, inhoud en grafische afbeeldingen, aangeleverd door de Klant, die nodig zijn voor de juiste ontwikkeling van de website.

13.2 Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, is de Aanbieder verantwoordelijk voor het plaatsen van de conceptteksten, het afronden van de details van het ontwerp en de eerste herziening van de correctietekst met de Klant.

13.3 Indien de Aanbieder cookies plaatst ten gunste van de Klant en / of deze leest, garandeert de Klant dat de Aanbieder daartoe gemachtigd is door de wet- en regelgeving van de toepasselijke Wet Bescherming Persoonsgegevens.

13.4 Indien er in de overeenkomst een overeengekomen einddatum is opgenomen, zal Aanbieder er alles aan doen om de “Website” binnen de overeengekomen termijn te leveren. Bij het niet halen van de deadline, ligt de verantwoordelijkheid bij het al dan niet nakomen van de maximale verplichting van de opdrachtgever.

13.5 De ​​Klant heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en ontslaat de Aanbieder van:
het legitieme gebruik van het “Web”, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische informatie en inhoud; en naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder bij het plaatsen van cookies en / of het uitlezen, indien deze functie is geleverd door de Aanbieder, inclusief maar niet beperkt tot artikel 11.7A Telecommunicatiewet en de Gegevensbeschermingswet .

Artikel 14: Beoordeling en acceptatie

14.1 Wanneer de aanbieder klaar is met het ontwikkelen van de “website” in overeenstemming met de overeengekomen specificaties, wordt de klant de mogelijkheid geboden om de “website” te evalueren. Dit is tevens het moment van levering.

14.2 De tekortkomingen die bij de gezamenlijke beoordeling door Leverancier en Opdrachtgever worden geconstateerd en binnen een termijn van één maand na beëindiging van de ‘Website’ worden geconstateerd, worden door Leverancier kosteloos hersteld, tenzij de verschijning van deze gebreken aan de Opdrachtgever te wijten is.

14.3 Na evaluatie van de “Website” en het verhelpen van de gebreken, accepteert de Klant de “Website” indien deze voldoet aan de specificaties.

14.4 Na evaluatie en acceptatie van de “Website” wordt de “Website” aan de klant ter beschikking gesteld.

14.5 Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke positionering en definitie van de “Website” in de relevante zoekmachines na registratie van de ‘Website’ in de relevante zoekmachines.

Artikel 15: Ontwikkelingsrapporten en websites

15.1 Aanbieder is verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van de “Website” van de Klant, zoals overeengekomen door twee partijen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie.

15.2 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, wordt de vervaardiging van ‘Website’ in verschillende fasen uitgevoerd:
Inventarisatie van de functionaliteiten en kenmerken van het maken van de ‘Website’ door partijen en – indien nodig – de productie door de Aanbieder van het functionele ontwerp of de uitvoering om de functionaliteit van de ‘Website’ te realiseren;
Functioneel ontwerp vervaardigd door of namens de Aanbieder van de “Website” in overeenstemming met schriftelijke specificaties
Voor zover dit is overeengekomen, de installatie en het opstarten van het “Web” door de Aanbieder.

Elke fase werd afgesloten met goedkeuring door de afnemer van de tot dan toe uitgevoerde diensten op de ‘Website’. Aanbieder heeft het recht de volgende fase op te schorten, zolang Opdrachtgever de voorgaande fase niet heeft goedgekeurd.

15.3 Uit in lid 2 genoemde inventaris en functioneel ontwerp, dat wil zeggen het ontwikkelen van capaciteiten om de functionaliteiten van de ‘Website’ uit te voeren na goedkeuring van de Overeenkomst door de opdrachtgever. Indien de Klant verzoekt om een ​​wijziging of uitbreiding van de functionaliteit die in dit document is geschreven of anderszins een wijziging van de specificaties zou vereisen, wordt verder werk overwogen en zullen de partijen de wijziging of uitbreiding vastleggen.

15.4 Aanbieder zal maandelijks schriftelijk rapporteren over de voortgang van de website aan Opdrachtgever, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen. Deze rapportages worden besproken in het kader van een overeenkomst tussen leverancier en klantcontactpersonen. Door overleg geeft het partijen inzicht in de werkzaamheden die zij in de betreffende periode hebben verricht. De partijen bij de uitvoering van de Overeenkomst tot ontwikkeling van een ‘Website’ wijzen ieder een contactpersoon aan.

15.5 Partijen zullen de nodige informatie of relevante evenementen die plaatsvinden binnen hun organisatie tijdig verstrekken om de “Website” te bereiken.

Artikel 16: Onderhoud van de website

16.1 Aanbieder mag bij de ontwikkeling van de “Website” een contentmanagementsysteem implementeren, dat in het beheer aan de Klant wordt overgedragen. Het onderhoud van de ‘Website’ is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant en de aanbieder is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderhoud.

16.2 In de Overeenkomst kunnen partijen overeenkomen dat de aanbieder verantwoordelijk is voor het onderhoud van de “Website”.

16.3 Het onderhoud van de “Website” bestaat uit:
a. de door de klant gevraagde wijzigingen aanbrengen op de ‘Website’.
b. de toepassing van de conceptuele wijzigingen op de ‘Website’.
c. het verstrekken van technische updates, indien nodig.

16.4 Leverancier zal onderhoudswerkzaamheden uitvoeren nadat opdrachtgever hier schriftelijk of per e-mail om heeft verzocht.

16.5 De ​​klant is verantwoordelijk voor het maken van een reservekopie van de laatste versie van de “Website” voor aanvang van het onderhoud.

16.6 Voor het afsluiten van een onderhoudscontract (webmasterservice) kan de Leverancier ook op eigen initiatief:
a. Opdrachtgever informeren over de beschikbaarheid van nieuwe versies van ondersteunings- en onderhoudssoftware als bedoeld in 16.3 c ontwikkeld door Aanbieder voor de ‘Website’;

b. zal de Klant voorzien van nieuwe softwareversies zodra er een stabiele versie beschikbaar is voor het betreffende hostingplatform. De Klant of Aanbieder zal deze nieuwe releases na ontvangst installeren, waarbij de Klant te allen tijde verantwoordelijk is voor het maken van een reservekopie van de laatste versie van de “Website”;

16.7 Buiten onderhoud zijn werkzaamheden anders dan beschreven in lid 1 t / m 4 en in het bijzonder werkzaamheden ten gevolge van:

a. het niet goed functioneren van de “Website” als gevolg van gebreken in de apparatuur of software van het (systeem) die door de klant wordt gebruikt of in verband waarmee de “Website” wordt gebruikt;

b. het niet goed functioneren van de “Website” door tekortkomingen in de apparatuur, door of in combinatie met software van het (systeem) die door de opdrachtgever wordt gebruikt en niet door de Aanbieder is geadviseerd of geleverd;

c. het gebruik van de ‘Website’ of het contentmanagementsysteem van de ‘Website’ in strijd met eventueel bijgevoegde documentatie of de instructies van de Aanbieder of als gevolg van onzorgvuldig beheer.

Artikel 17: Gebruik van website en inhoud

17.1 De Klant is verantwoordelijk voor het aanmaken van een account en is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de wachtwoorden die zijn gekoppeld aan een klantaccount dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.

17.2 De klant is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account dat hij heeft aangemaakt.

17.3 De klant is verplicht, indien hij kennis krijgt van enig ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord of het account, om de aanbieder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat de aanbieder het account kan deactiveren.

17.4 De klant verkrijgt met toegang tot de website van de aanbieder alleen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de inhoud te gebruiken die alleen voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden kan worden gebruikt. In het geval dat de klant software van derden downloadt op de website van een provider, zijn de toepasselijke licentievoorwaarden die van deze derden die van toepassing zijn.

17.5 Aanbieder geeft geen garanties met betrekking tot de geschiktheid en beschikbaarheid van beschikbare software van derden. De Klant is niet bevoegd om toegang te krijgen tot websites uit landen waar de inhoud bij wet verboden is.

17.6 Het is de Klant verboden spamberichten naar een bepaalde internetgebruiker te sturen en / of dergelijke ongevraagde berichten te plaatsen in een groot aantal nieuwsgroepen op internet via het netwerk van de aanbieder, en dit permanent of tijdelijk vanaf een onvoldoende beveiligde mailserver in het netwerk van de provider, of om enig ander gebruik te maken van de diensten en / of producten door de klant in strijd met de wettelijke bepalingen of dat schade zou kunnen berokkenen aan derden.

17.7 Indien de klantenservice en / of producten van de aanbieder die worden gebruikt in strijd met artikel 17.6 van de aanbiedersovereenkomst behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de respectieve DNS-records te verwijderen voor een periode van minimaal 48 uur. Klanten die de bepalingen van artikel 17.6 voor de derde keer overschrijden, worden onherroepelijk gesloten en hebben geen recht op kostenvermindering voor de lopende factureringsperiode. De aanbieder behoudt zich in dit geval voor om het recht op de domeinnamen van de klant te beëindigen, als de klant deze niet overdraagt.

17.8 De opdrachtgever dient zich onder alle omstandigheden te gedragen zoals verwacht mag worden van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker op internet. De Klant mag de producten en diensten van de aanbieder niet gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en in het algemeen de waarden en normen die als zodanig gelden voor internet.

17.9 Indien de Leverancier voor de productspecificatie een Redelijk Gebruik Beleid toepast, dan is het gebruik van dat specifieke artikel in principe niet beperkt, op voorwaarde dat niemand het product gebruikt. De aanbieder controleert dit gebruik wel. In het geval dat het gebruik naar goeddunken van de Aanbieder als objectieve omstandigheden moet worden beschouwd, zoals onredelijk gebruik, overmatig gebruik van de (al dan niet opzettelijke) infrastructuurprestaties, misbruik of stabiliteit, of in gevaar brengt, behoudt zich het recht voor om klantenservice. Leverancier zal in dat geval opdrachtgever binnen korte tijd informeren. Opzettelijk of niet misbruik, inclusief maar niet beperkt tot,

Opzettelijk of onopzettelijk misbruik, inclusief maar niet beperkt tot het bewerken en publiceren van het onderhouden van een website met als primair doel het genereren van verkeer naar een andere site; de opslag gebruiken voor het uploaden, archiveren, back-uppen, delen, spiegelen of verspreiden van bestanden voor een ander doel dan het onderhouden van een website; het hosten, opslaan en / of leveren van auteursrechtelijk beschermd materiaal; uw accountgegevens verstrekken aan derden, zoals forums, discussiegroepen, chatrooms of andere websites met het doel bestanden te delen;

Het is de aanbieder niet toegestaan ​​en krijgt het recht om diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, zoals beschreven in paragraaf 9.2. Wanneer blijkt dat het juiste gebruik van het Fair Use Policy wordt overschreden, heeft de aanbieder recht op zijn aanvullende vergoeding met terugwerkende kracht. om het abonnement (tijdelijk) te laden of te wijzigen, of om andere juridische stappen te ondernemen.

Artikel 18: Privacy

18.1 De klant is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat de aanbieder klantgegevens en het gebruik van de website verwerkt bij het bezoeken van de website van de aanbieder, inclusief hun activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd in verschillende delen van de bezochte Website, het internetadres waar de klant vandaan komt en de door de klant bezochte pagina’s.

18.2 De klant is zich ervan bewust en aanvaardt dat de aanbieder de persoonsgegevens van de klant, waaronder naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, verwerkt telkens wanneer de aanbieder diensten aan de klant levert. De aanbieder bewaart deze informatie in een database die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, en door openbare plaatsing in het bijbehorende register. Onder de overeenkomst vallen ook maatregelen om de klantenservice te verbeteren en om informatie of aanbiedingen aan de Klant te verstrekken.

18.3 De klant heeft het recht om de gegevens die de aanbieder over hem heeft verzameld in te zien en deze te corrigeren. De klant heeft het recht om de aanbieder te verzoeken om de in aanmerking komende gegevens van de klant te verwijderen of tegen betaling te beschermen tegen openbare plaatsing in het register. Aanbieder neemt binnen vier weken een besluit op dit verzoek, na afweging van het relatieve belang van het belang en de privacy van de klant en, bij een besluit tot uitsluiting of schrapping, de klant te informeren over de maatregel, dus het gebruik van diensten kan worden beperkt of belemmerd.

18.4 Aanbieder is geschreven in en beschermt de gegevens van de Klant volgens de regels van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming en maakt deze nooit openbaar aan derden, tenzij de aanbieder hiertoe wettelijk verplicht is.

18.5 Aanbieder en zijn adverteerders kunnen cookies gebruiken. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de klant worden geplaatst met als enig doel een persoonlijkere en gebruiksvriendelijke service te bieden. De cookies van de site zijn ontworpen om uitsluitend te worden gebruikt door de aanbieder of zijn adverteerders. De Klant kan de opname van deze “cookies” van zijn computer verhinderen door de computer zelf te configureren.

Artikel 19: Garanties

19.1 De garantieverplichtingen van de aanbieder zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is beschreven, tenzij er schriftelijk afwijkende of aanvullende garanties zijn.

19.2 Aanbieder zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, voor zover van toepassing, conform de schriftelijke afspraken en procedures van de opdrachtgever. Alle diensten van de aanbieder worden verricht op basis van een verplichting, behalve voor zover de schriftelijke overeenkomst van de aanbieder uitdrukkelijk resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat voldoende bepaald is. Afspraken met betrekking tot een dienst worden schriftelijk overeengekomen.

19.3 Voor zover aangeleverde elementen eigendom zijn van een derde, geldt de uitsluiting van deze algemene voorwaarden voor de door de derde gehanteerde garantievoorwaarden, tenzij de derde een overeenkomst heeft bereikt met Leverancier en Opdrachtgever voor geschreven.

19.4 Partijen erkennen dat zij niet kunnen garanderen dat de programmatuur en / of maatwerk zonder onderbreking en / of fouten of defecten zal functioneren of dat alle fouten of defecten zullen worden hersteld.

19.5 Leverancier staat niet in voor de geleverde zaken, hiervoor gelden garanties en / of leveringsvoorwaarden van derden. Evenmin wordt enige garantie gegeven in het advies van de aanbieder, diensten die worden geleverd in producten die worden geleverd om databases te genereren.

19.6 Indien Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier zelf wijzigingen aanbrengt in de door Leverancier geleverde producten of wijzigingen veroorzaakt, vervalt de garantie. Daarnaast kan de leverancier de overeenkomst beëindigen zonder enige verplichting tot vergoeding van het onderhoud, dit geldt voor maximaal 1 jaar vanaf de oorspronkelijke resterende looptijd, zonder recht op schadevergoeding.

19.7 Aanbieder legt in artikel 1 (Definities) vast dat hij ondersteuning biedt via een helpdesk die fungeert als geïntegreerd aanspreekpunt voor incidenten. Een coördinator meldt incidenten namens opdrachtgevers aan de aanbieder. Incidenten kunnen door de coördinator telefonisch of per e-mail worden gemeld bij de provider. Daarnaast zorgt de aanbieder voor een adequate monitoring van zijn diensten om incidenten te voorkomen en op eigen initiatief op te lossen op het niveau van wat van toepassing is op de relatie met de relevante aanbieders van de aanbieder.

19.8 Leverancier garandeert dat een adequaat controlesysteem is geïmplementeerd om te voldoen aan de kwaliteitscontrole van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst.

19.9 Beide partijen verbinden zich ertoe zich in te spannen om de door Aanbieder ter beschikking gestelde netwerkconfiguratie, de Software en de website virusvrij te houden.

19.10 Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Dienst tijdelijk op te schorten voor onderhoud, update of verbetering van de computersystemen van de aanbieder. Aanbieder zal dit soort onderhoud indien mogelijk buiten kantooruren uitvoeren. De aanbieder zal in deze omstandigheden nimmer enige vorm van compensatie aan de klant betalen wegens gebrek aan service.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

20.1 Leverancier is slechts verantwoordelijk voor zijn tekortkomingen in de toepassing van de Overeenkomst, voor zover expliciet omschreven in dit artikel en in artikel 19 (Garanties), alsmede voor de mate waarin hij niet langer de goede zorgvuldigheid betracht. aannemer.

20.2 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade veroorzaakt door tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van leverancier is eveneens beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en onkosten) dat leverancier voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden wordt een andere aansprakelijkheidsbeperking aangepast aan de hoogte van de factuur (exclusief BTW en lasten) van de laatste zes maanden. In alle bovenstaande gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de schade die door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

20.3 De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade aan de klant of een derde partij (inclusief wederverkopers), inclusief gevolgschade, gederfde inkomsten en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

20.4 Opdrachtgever ontslaat Leverancier, zijn medewerkers en eventueel de uitvoering van overeenkomsten met derden (waaronder wederverkopers) te allen tijde voor aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met Leverancier voor de verrichte werkzaamheden, de geleverde producten of werken. op maat gemaakt, tenzij de claim het gevolg is van opzet of grove schuld van de aanbieder.

20.5 Indien opdrachtgever een corporatie, stichting of vereniging vertegenwoordigt, wordt opdrachtgever te allen tijde geacht persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor de facturen in afwachting van betaling, indien opdrachtgever op het moment van aanbesteding van het project aan opdrachtnemer niet bevoegd was om op te treden in naam van de rechtspersoon waarvan het is opgenomen in de overeenkomst. Voorts heeft leverancier het recht om door derden aan leverancier opgelegde kosten te innen, indien deze het gevolg zijn van ongeoorloofd handelen van opdrachtgever namens de rechtspersoon door leverancier.

Artikel 21: Overmacht

21.1 Een van de Partijen is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, verschillende verplichtingen tot het uitvoeren van de betaling, indien zij dit door overmacht niet kan doen. Onder overmacht wordt verstaan ​​een tekortkoming die niet aan derden of leveranciers kan worden toegerekend, alsmede elke situatie waarin de partij feitelijk geen (beslissende) zeggenschap heeft.

21.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan drie maanden zal duren, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder enige aansprakelijkheid te ontbinden.

Artikel 22: Geheimhouding

22.1 Partijen zullen er alles aan doen om vertrouwelijke informatie van de wederpartij in handen of kennis van derden te brengen. Dit alles geldt niet indien de openbaarmaking plaatsvindt op grond van een gerechtelijk bevel of enige andere wettelijke informatieplicht of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

22.2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 21 (overmacht) hierboven, heeft de aanbieder het recht om de naam en het adres van de klant en / of websitegebruikers op te geven die deze informatie doet als de aanbieder een verzoek heeft ontvangen van een bevoegde autoriteit.

22.3 Het is Aanbieder niet toegestaan ​​om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever te adverteren in advertenties, publiciteit of op enige andere wijze die in het kader van haar marketing melding maakt van het feit dat de opdrachtgever een van haar opdrachtgevers is.

22.4 Partijen verplichten hun personeel en eventueel ingeschakelde derden tot naleving van deze geheimhoudingsbepalingen.

Artikel 23: Wijzigingen en aanvullingen

23.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling van de Overeenkomst en / of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en / of elektronisch zijn overeengekomen en tevens aantoonbaar zijn.

23.2 Aanbieder heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal hiervan minimaal één maand voordat deze van kracht wordt op de hoogte stellen. De partijen zijn gebonden aan de herziene voorwaarden vanaf de dag dat ze in werking treden. De klant heeft alleen het recht om de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van de gewijzigde voorwaarden wanneer de substantiële en aantoonbare verslechtering van de voorwaarden in de positie van de inhoud van de klant is veranderd.

Artikel 24: Producten

24.1 Partijen zullen schriftelijk aangeven welke producten ontwikkeld zullen worden en hoe dit zal gebeuren. Leverancier zal het product (dat wil zeggen softwareontwikkeling en / of apparatuurontwikkeling) met zorg leveren op basis van de door afnemer te verstrekken informatie, de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor afnemer verantwoordelijk is.

24.2 Leverancier heeft het recht, maar niet de plicht, om de consistentie, juistheid, integriteit van de hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien er sprake is van onvolkomenheden totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggewerkt.

24.3 In afwijking van artikel 10 (Intellectuele eigendomsrechten) verwerft de klant het recht om de producten te gebruiken in zijn bedrijf of organisatie. Indien voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, is het mogelijk dat de broncode van de programmatuur en de ontwikkeling van de technische softwaredocumentatie ter beschikking staan ​​van de Klant en is de klant gerechtigd wijzigingen aan te brengen in dit type software.

24.4 Het is de Klant niet toegestaan ​​de middelen in een managed VPS-oplossing te (laten) gebruiken voor wederverkoop.

Artikel 25: Domeinnamen

25.1 De aanbieder is door de opdrachtgever gemachtigd om domeinnamen en gegevens op te vragen, te verlengen, over te dragen, te verwijderen en te wijzigen, indien de opdrachtgever daartoe opdracht heeft gegeven. Deze taken kunnen ook worden uitgevoerd via internet met wachtwoordidentificatie of op verzoek per telefoon.

25.2 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de domeinnaamregistratie-, overdrachts- en annuleringsopdrachten die de aanbieder of zijn medewerkers namens de opdrachtgever doen.

25.3 De klant is de eigenaar van de domeinnaam en heeft daarom het recht om de domeinnaam te gebruiken in het bijbehorende register. Door het aangaan van een overeenkomst met de provider aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden voor domeinregistratie en komt er een overeenkomst tot stand tussen de klant en de registry.

25.4 Als het adres van de provider wordt gebruikt voor de openbare toewijzing van de domeinnaam, is de klant verantwoordelijk als de eindgebruiker van de domeinnaam wanneer deze verandert van de provider naar een andere provider, de klant is verantwoordelijk voor het wijzigen van het adres zodat de Provider is niet langer gerelateerd aan de domeinnaam.

25.5 Klant ontslaat de Aanbieder van elke verantwoordelijkheid voor te late of onjuiste registratie, verlenging van domeinnamen. De klant dient zelf na te gaan of deze na bestelling van de gewenste producten of diensten door de leverancier worden geleverd.

25.6 Zolang de klant de omleiding van zijn domeinnaam niet configureert, heeft de aanbieder het recht om zijn eigen omleiding tot stand te brengen of om commerciële advertenties op het web te plaatsen. De klant heeft de mogelijkheid om advertenties uit te schakelen of om te leiden.

Artikel 26: Algemene bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

26.1 In deze Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende overeenkomsten is de wetgeving van Spanje van toepassing.

26.2 De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en treden in de plaats van alle eerdere overeenkomsten of verklaringen van Aanbieder met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst bij uitsluiting.

26.3 De aanbieder kan naar eigen inzicht derden inschakelen bij de toepassing van de overeenkomst.

26.4 Aanbieder mag de rechten en plichten uit de Overeenkomst aan derden overdragen en zal de klant hierover informeren. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde niet door de Klant wordt aanvaard, heeft de Klant het recht om de overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de kennisgeving te beëindigen.

26.5 In het geval dat er naar het redelijk oordeel van de Aanbieder niet of gedeeltelijk niet-afdwingbaar materiaal in de Overeenkomst staat in de bepaling van de Algemene Voorwaarden, dan heeft de Aanbieder het recht om de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover in de gegeven omstandigheden van redelijkheid en billijkheid was onaanvaardbaar.

26.6 De partijen hebben het recht om geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst te beslechten in een arbitrageprocedure, in overeenstemming met het Arbitragereglement van de E-Court Foundation, of – voor zover wettelijk toegestaan, dat in het laatste geval de beslissing per e-mail – om de notaris te bepalen de controverse dit zal worden bepaald door het uitbrengen van een gemiddelde. Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

26.7 In het geval van een domeinnaamgeschil kan elke partij kiezen voor de geschillenbeslechting door arbitragepartijen dat de arbitrage zal worden gevoerd in overeenstemming met de arbitrageregels van de WIPO / UDRP, welke regels te vinden zijn in https://www.wipo.int/amc/es/domains

26.8 Voor zover het tegendeel niet vereist is door nationaal of internationaal recht, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Málaga.

Hallo!

Klik op een van onze vertegenwoordigers hieronder om te chatten op Telegram of stuur ons een e-mail naar admin@zelanus.com

Hallo? Kan ik u helpen?